نگهداری و پشتیبانی


فناوری های مورد استفاده عبارت اند از:

  • استاندارد مدیریت خدمات: ITIL
  • نرم افزار تیکتینگ: osTicket و Kayako