مدیریت سرور


فناوری های مورد استفاده شامل موارد زیر می باشد:

  • Windows Administration
  • Linux Administration