مدیریت پروژه


فناوری های مورد استفاده این شرکت جهت مدیریت پروژه عبارت اند از:

  • مدیریت کار گروهی: Git, Subversion
  • سیستم پشتیبانی: osTicket و Mantis Bug Tracker
  • نرم افزار مدیریت پروژه: Microsoft Project
  • متدولوژی: RUP
  • مدلینگ: UML
  • نرم افزار مدلینگ: Microsoft Visio