سامانه های حوزه کسب و کار


 

این سامانه ها شامل موارد زیر می باشد:

  • سیستم حسابداری و مالی
  • سامانه جامع روابط عمومی
  • سامانه ورود متمرکز (SSO)
  • سامانه پرتال سازمانی
  • سامانه مدیریت ارتباط با مشتری